Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic DB 13

Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic DB 12
Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic DB 14