Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 10

Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 9
Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 11