Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 15

Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 14
Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 16