Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 16

Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 15
Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 17