Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 17

Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 16
Fender 64 Jazz Bass Heavy Relic WB 18