MXR M134 Stereo Chorus 1

MXR M117 Flanger 12
MXR M134 Stereo Chorus 2